Kasutustingimused

 

 

Tutvu kasutustingimustega enne internetikeskkonna www.privileeg.aripaev.ee kasutamist.

1.        Internetikeskkond

1.1       Internetikeskkonda www.privileeg.aripaev.ee (edaspidi Internetikeskkond) haldab OÜ Kliendi Eelis, registrikood 11490556 (edaspidi Vahendaja).

1.2       Internetikeskkonna kasutamise all mõeldakse eelkõige kasutajale (edaspidi Kasutaja) võimaluse andmist Internetikeskkonnas pakutavate kaupade ja/või teenuste (edaspidi Kaup) ostmist Kaupade müüjatelt (edaspidi Kaupmees), samuti muude Internetikeskkonnas pakutavate teenuste kasutamist.

1.3       Kasutajateks saavad olla ajalehe Äripäev eraisikutest tellijad ja ajalehte Äripäev tellivate firmade töötajad.

2.        Müügilepingute vahendamine

2.1       Vahendaja korraldab Internetikeskkonnas Kaupmeeste poolt pakutavate Kaupade reklaamimist ja müüki, toimides Kaupade müügilepingute vahendajana.

2.2       Kauba müügilepingu sõlmib Kasutaja Kaupa müüva Kaupmehega, kes vastutab Kauba kohta antava informatsiooni õigsuse, müügilepingu täitmise ning Kauba olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi ning vajadusel Kauba Kasutajani transportimise eest. Vahendaja ei vastuta tema poolt vahendatud müügilepingu täitmise eest müügilepingu poolte (st Kasutaja ja Kaupmehe) poolt. 

2.3       Kaupmehe poolt pakutava Kauba ostmiseks (st müügilepingu sõlmimiseks) tasub Kasutaja Internetikeskkonna vahendusel Vahendaja arvelduskontole Kaupmehelt Kauba ostmiseks vajaliku summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse vastava Kauba müügileping Kasutaja ja Kaupmehe vahel Kaupmehe poolt määratud tingimustel sõlmituks, kui Kauba müügikampaania eritingimustes ei ole Kaupmehe poolt määratud teisiti.

2.4       Kasutaja poolt tasutud Kauba ostusumma laekumisel Vahendaja pangakontole Vahendaja deponeerib nimetatud summa ja väljastab Kasutajale e-posti ja Internetikeskkonna valikmenüüs „Minu ostud“ tellimust kinnitava ja makse teostamist tõendava kviitungi (edaspidi Tellimuse Kinnitus), mille alusel saab Kasutaja ostetud Kauba Kaupmehe juures omandada ja/või tarbida. Tellimuse kinnituses näidatakse ära ostetud Kauba nimetus, kogus ja väärtus; Kaupmehe kui müüja ärinimi ja kontaktandmed; Tellimuse Kinnituse number, unikaalne PIN-kood ja kehtivusaeg (st ajavahemik, mille jooksul saab Kaupmehe juures Tellimuse Kinnituse alusel Kauba omandada ja/või tarbida); Kauba müügikampaania eritingimused. Kaupmehe juures Kauba omandamiseks ja/või tarbimiseks peab Kasutaja avaldama Kaupmehele Vahendaja poolt teatavaks tehtud Tellimuse Kinnituse numbri ja PIN-koodi väljatrükina paberil. Kauba kättesaamiseks vedajalt (kuller, SmartPost jmt) peab Kasutaja täitma vastava vedaja eeskirju.

2.5       Vahendaja väljastatud, sh kehtivusaja jooksul kasutamata jäetud Tellimuse Kinnitus ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatav, välja arvatud Vahendaja juures deponeeritud Kauba ostusumma tagastamine tarbijast Kasutajale müügilepingust taganemise korral. Kehtivusaja jooksul kasutamata jäetud Tellimuse Kinnitus kaotab kehtivuse ning Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitud Kauba müügileping (sh müügilepingu kestuse jooksul tekkinud õigused ja kohustused) loetakse lõppenuks, kuid Vahendaja juures deponeeritud summat Kasutajale ei tagastata ja see jääb täies ulatuses Vahendajale.

2.6       Tarbijast Kasutajal on õigus sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul, teavitades sellest Vahendajat ja Kaupmeest. Käesoleva sätte tõlgendamisel lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust.

2.7       Müügilepingust taganemisõiguse kasutamisel tarbijast Kasutaja poolt toimub müügilepingu tagasitäitmine (st müügilepingu alusel üleantu tagastamine). Tagasitäitmisel tuleb tarbijast Kasutaja poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemise teate jõudmisest Kaupmehe ja Vahendajani. Tarbijast Kasutaja peab saadud Kauba tagastama Kaupmehele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Kauba tagastamisega seotud tavalised kulud kannab tarbijast Kasutaja ise.

Tagasitäitmise korraldab Vahendaja Kaupmehe eest vaid juhul, kui tagasitäitmine seisneb üksnes Kasutajale Vahendaja juures deponeeritud Kauba ostuhinna tagastamises. Muul juhul ja ulatuses vastutab müügilepingu tagasitäitmise eest Kaupmees.

2.8       Kõikide teadete vahetamine, sealhulgas pretensioonide esitamine Kasutaja ja Vahendaja vahel toimub elektroonilises vormis Poolte poolt määratud elektronpostiaadressidel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva. 

3.         Vahendaja õigused, kohustused ja vastutus

               3.1       Vahendajal on õigus:

3.1.1    katkestada ja/või lõpetada Internetikeskkonna tegevus ükskõik millal ja sellest eraldi ette teatamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse katkemise muu põhjuse järel avatakse teenus uuesti ja pakkumuste esitamise võimalus jätkub;

3.1.2    jälgida Internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

3.1.3    omal valikul kas piirata või tühistada Kasutajal Internetikeskkonna kasutamisõigus, sh muuta leheküljel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldada tal uuesti Internetikeskkonda kasutada juhul, kui Kasutaja:

                                               3.1.3.1 rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

3.1.3.2 on esitanud Internetikeskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on vale, eksitav ja/või ebatäpne;

3.1.3.3 ei oma ise või oma tööandja kaudu Internetikeskkonna kasutamise ajal Äripäeva tellimust;

3.1.3.4 teadlikult ja tahtlikult levitab Internetikeskkonnas või muus suhtlusvõrgustikus valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt ja vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega või kahjustab Vahendaja hinnangul muul moel Internetikeskkonda või Vahendajat või teisi isikuid;

3.1.4    teha Internetikeskkonna parema kasutamise huvides Internetikeskkonna piires andmete ümberpaigutusi sisestatud müügipakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu;

3.1.5    saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi, kui Kasutaja on andnud selleks oma eelneva nõusoleku. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda, teatades sellest Vahendajale.

               3.2       Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul:

3.2.1    tema poolt Kaupmehe ja Kasutaja vahel vahendatud müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Vahendajal tekib siiski Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt müügilepingu vahendamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Vahendaja juures deponeeritud summa suurusega;

3.2.2    kolmandate isikute poolt Internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste, reklaami ja muu Internetikeskkonnas avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Vahendajal Internetikeskkonnas avaldatu osas siiski vastutus, siis on see vastutus piiratud 80 euroga;

3.2.3    kolmandate isikute põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud sellest viivitamatult Vahendajat teavitama;

3.2.4    Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Internetikeskkonna salasõna ja/või kasutajatunnuse, samuti Tellimuse Kinnituse numbri ja/või PIN-koodi kasutamisest kolmandate isikute poolt;

3.2.5    piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

4.         Kasutaja õigused ja kohustused

              4.1       Kasutajal on õigus:

4.1.1    nõuda Kaupmehelt Kauba ostuarve esitamist pärast Tellimuse Kinnituse alusel Kaupmehe juures Kauba omandamist ja/või tarbimist;

4.1.2    esitada Vahendajale ettepanekuid Internetikeskkonna muutmiseks;

4.1.3    esitada Vahendajale pretensioone Vahendaja ja Kaupmehe tegevuse kohta, arvestades siiski, et müügilepingu täitmise eest vastutab ainuisikuliselt Kaupmees;

4.1.4    sõlmitud müügilepingust taganeda 14 päeva jooksul, teavitades sellest Vahendajat ja Kaupmeest, kui Kasutajaks on tarbija. Kui ostetud Kaubaks on asi, algab nimetatud tähtaeg päevast, mis asi (samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimene osa asjadest), on jõudnud tarbijast Kasutajani. Kui ostetud kaubaks on teenus, algab tähtaeg müügilepingu sõlmimise päevast. 

              4.2       Kasutaja kohustub:

4.2.1    esitama Internetikeskkonna kasutamisel tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi, Kauba tellimisel kohaletoimetamisega esitama korrektsed kontaktandmed (aadress, telefoninumber jmt); samuti esitama korrektselt nõutavad andmed ajalehe Äripäev tellimust omava isiku kohta;

4.2.2    mitte kasutama Internetikeskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks, sealhulgas teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks;

4.2.3    hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust ning Tellimuse Kinnituse numbrit ja PIN-koodi nii, et need ei saaks teatavaks kolmandatele isikutele ning koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat eelnimetatud andmete kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;

4.2.4    koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat kõikidest teda puudutavatest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

4.2.5    koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat kõikidest probleemidest teenuse kasutamisel, maksmisel või Kupongi kasutamisel Kaupmehe juures;

4.2.6    müügilepingust taganemisõiguse kasutamisel saadud Kauba Kaupmehele tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest Kaupmehele ja Vahendajale.

            4.3       Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Internetikeskkonnas, et ta:

4.3.1    on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

4.3.2    on tutvunud Tingimustega ja täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes sätestatud kohustusi;

4.3.3    on teadlik, et müügilepingud sõlmib ta igakordselt vastavat Kaupa pakkuva Kaupmehega Kauba müügipakkumises esitatud tingimustel;

4.3.4    on teadlik, et pakkumuse tegemine (aktsepti andmine) toob kaasa siduva kohustuse (müügilepingu) ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Kasutaja kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;

4.3.5    Tingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Vahendaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Tingimustes ja Kauba müügi eritingimustes selgesõnaliselt kirjas;

                               4.3.6    on teadlik ja nõustub sellega, et:

4.3.6.1 tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Vahendajalt Vahendaja juures deponeeritud summalt intressi ja Tellimuse Kinnituse, sh kehtivusaja jooksul kasutamata jäänud Tellimuse Kinnituse eest ülekantud summa tagastamist, v.a tarbijast Kasutaja puhul müügilepingust taganemisõiguse kasutamisel;

4.3.6.2 Tingimustega nõustudes annab ta Vahendajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi, kusjuures Kasutaja saab antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teavitades Vahendajat sellekohasest soovist Vahendaja elektronposti aadressil;

4.3.6.3 Vahendajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele;

                               4.3.6.4 Vahendajal on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid Kaupmehele.

4.3.7    saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused.

5.         Isikuandmete töötlemine

5.1       Andmeid, mida Vahendaja on saanud füüsilisest isikust Kasutajalt Internetikeskkonna kasutamisel (edaspidi Isikuandmed), on Vahendajal õigus isikuandmete seaduse mõistes töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Vahendaja kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul, tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

5.2       Töödeldavate Isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoni number, pangakonto number, vanus, ostuandmed ja tarbimiseelistused. Lisaks kuuluvad töödeldavate Isikuandmete hulka Kasutaja poolt Facebook Connecti kasutamisel Vahendajale kättesaadavaks tehtavad Kasutaja foto, nimi, vanus (juhul, kui info on avatud), sugu (juhul, kui info on avatud) ning elukoha linn ja riik (juhul, kui info on avatud). Samuti Kasutaja Facebooki sõprade nimed, fotod ning elukoha linn ja riik (juhul, kui need on avatud).

5.3       Vahendaja kasutab Isikuandmeid Kasutajale teenuste, sealhulgas personaalsete teenuste osutamiseks ja arendamiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista Internetikeskkonnas Kasutajale Kaupade reklaamimist, vahendamist ning võimalikult soodsate ning personaalsete pakkumiste korraldamist ja nende saatmist Kasutaja kontaktandmetele. Samuti võib isikuandmeid kasutada Kliendi ootuste paremaks mõistmiseks Vahendaja poolte teenuste osutamisel (nt kliendiküsitlused, turuu-uringud jms).

5.4       Vahendaja ei avalikusta Isikuandmeid ega anna neid üle kolmandatele isikutele, välja arvatud Kaupmehele ja AS-ile Äripäev, kes võivad Isikuandmeid kasutada üksnes samal eesmärgil kui Vahendaja.

5.5       Internetikeskkonna kasutamisega annab Klient Vahendajale nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

6.         Autoriõigus

6.1       Vahendaja Internetikeskkond ja selle osad (sealhulgas, kuid mitte ainult: Vahendaja veebilehe graafiline liides; müügipakkumused; artiklid; pildid ja videod; kujundused; Kaupmehe kaubamärgid, jmt) ning sellega seotud tarkvara, Vahendaja kaubamärk ja Tingimuste tekst ning muud Vahendaja autoriõigusega kaitstavad objektid Internetikeskkonnas on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kasutajatel õigus Vahendaja kirjaliku loata mistahes juhul või ajal kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada.

7.         Tingimuste muutmine

7.1       Vahendajal on õigus igal ajal Internetikeskkonna ja teenuse parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, teavitades Kasutajaid sellest Internetikeskkonnas. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Internetikeskkonnas.

7.2       Internetikeskkonda kasutades Kasutaja kinnitab oma nõustumisest Tingimustega, samuti  Tingimuste muudatuste ja täiendustega.

7.3       Lisaks Tingimustele reguleerivad Kasutaja ja Vahendaja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, konkreetse Kauba müügipakkumuse juures olevad Kaupmehe poolt kehtestatud müügi eritingimused ja hea tava.

7.4       Tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

Sulge
Toiming ei õnnestunud - süsteemi toimimine on ajutiselt häiritud. Juhul kui näete antud teadet veel kord palun teavitage meid sellest: privileeg@aripaev.ee

Leht laetakse 10 sekundi pärast uuesti